Fusiref Refractories

Algemene annkoopvoorwaarden

Versie Juni 2016

FUSIREF REFRACTORIES

I. IDENTIFICATIE - TOEPASSINGSGEBIED

Fusiref Refractories, hierna genoemd “FUSIREF” is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7321 Bernissart, Industrielaan 1 A, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0432.636.628.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke betrekkingen en bestellingen van goederen en/of diensten en werken die door FUSIREF geplaatst zijn.

De toepassing van huidige algemene voorwaarden is een doorslaggevende bepaling voor de toestemming van FUSIREF. Door een bestelling te aanvaarden wordt bijgevolg volledig ingestemd met huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke clausule of voorwaarde vermeld op brieven en documenten uitgaande van de leverancier.

Er kan slechts afgeweken worden van huidige algemene voorwaarden door een schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van FUSIREF. Elke afwijking van huidige algemene voorwaarden die FUSIREF toestaat doet geen afbreuk aan de overige bepalingen.

Huidige algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld in de bestelling die aan de leverancier wordt overgemaakt, in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden van FUSIREF, vormen een contractueel geheel, vullen elkaar aan en maken integraal deel uit van de contractuele relaties. In geval van tegenstrijdigheid met de algemene aankoopvoorwaarden, primeert de tekst opgenomen in de bestellingen die door FUSIREF geplaatst worden.

Indien één van de clausules van huidige algemene voorwaarden nietig verklaard zou worden, zal die nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Geen enkele levering van goederen, diensten of werken wordt aanvaard indien deze niet het voorwerp uitmaakt van een schriftelijke bestelbon uitgaande van FUSIREF en getekend door een behoorlijk door FUSIREF gevolmachtigde persoon.

Elke wijziging die de leverancier aanbrengt aan de bestelvoorwaarden, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van FUSIREF, wordt nietig beschouwd.

III. PRIJZEN

De overeengekomen prijzen staan vast en zijn niet voor herziening vatbaar.

Behoudens andersluidende bepaling in de bestelling, zijn verpakkingen, beschermings- en bevestigingsmiddelen in de leveringsprijs inbegrepen. Hun terugname en de verwerking ervan is ten laste van de leverancier.

IV. TERMIJNEN

De afgesproken termijnen dienen strikt te worden nagekomen en de leverancier verbindt zich ertoe om te leveren op datum, plaats en volgens eender welke andere modaliteit bepaald in de bestelling. Het betreft een resultaatsverbintenis.

De leverancier wordt geacht FUSIREF onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis die een invloed op deze termijnen zou kunnen hebben.

De boetes van toepassing bij vertraging bedragen 10% van het bedrag van de bestelling zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor FUSIREF om in vervanging te voorzien en een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk opgelopen schade.

V. OVERDRACHT VAN EIGENDOM - VERZENDING – OVERDRACHT VAN RISICO

De overdracht van eigendom geschiedt op het moment van de levering met dien verstande dat de leverancier als enige aansprakelijk blijft voor de volledige uitvoering van zijn verbintenissen en dat de risico’s die met de levering van de goederen en/of diensten en/of werken gepaard gaan, ten laste blijven van de leverancier tot het moment van de aanvaarding en/of definitieve inontvangstneming.

De verzendingen zullen plaatsvinden volgens de instructies van FUSIREF.

De leverancier zal op de dag van verzending een gedetailleerde verzendnota overmaken waarop de referenties van de bestelling vermeld staan. Indien hij de verzending door een derde laat uitvoeren, zal hij deze de nodige instructies geven om de voorschriften die hierop vermeld staan na te leven. De verzendingsdocumenten moeten aangeven dat de verzending is uitgevoerd voor rekening van en onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

FUSIREF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering van goederen die niet afdoende aangekondigd werden te weigeren en terug te zenden op kosten en voor risico van de leverancier.

Bij vertraging in de levering, om welke reden ook, zelfs door FUSIREF, dient de optimale bewaring van de goederen door de leverancier gegarandeerd te worden.

VI. AANVAARDING - INONTVANGSTNEMING

De goederen en diensten dienen uitdrukkelijk in ontvangst genomen en goedgekeurd te worden binnen een termijn van 15 werkdagen, ingaand vanaf de levering van de goederen of de voltooiing van de diensten of werken, al naargelang het geval in de werkplaatsen van FUSIREF, op de werf of elke andere plaats aangegeven in de bestelling.

In dit verband zullen enkel de gewichten bepaald in de werkplaatsen van FUSIREF, op de werf of in elke andere plaats aangegeven in de bestelling, in aanmerking worden genomen.

Indien de levering grondstoffen bevat die door FUSIREF verwerkt moeten worden, zal de aanvaarding en inontvangstneming plaatsvinden binnen een termijn van 15 werkdagen ten laatste ingaand op het moment waarop de verwerking is voltooid.

In ieder geval is de aanvaarding of inontvangstneming onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de aanvaarding of inontvangstneming van de levering door de klant van FUSIREF.

Geweigerde of te veel geleverde goederen verblijven in de werkplaatsen van FUSIREF op kosten en risico van de leverancier. De eventuele opslag ervan in het magazijn heeft nooit de aanvaarding tot gevolg.

VII. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM - VERTROUWELIJKHEID

Alle plannen, tekeningen, ontwerpen, gegevens en documenten die door FUSIREF aan de leverancier overgemaakt zijn, blijven diens eigendom of die van de auteur. Hetzelfde geldt voor de goederen en diensten gerealiseerd op basis van bestellingen van FUSIREF.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en de leverancier verbindt zich ertoe om, zowel tijdens als op het einde van de contractuele relatie, de vertrouwelijke informatie van welke aard ook vergaard bij FUSIREF, bij bedrijven waarmee FUSIREF verbonden is en bij hun commerciële partners, en omgekeerd, niet te verspreiden, te gebruiken, te reproduceren, noch voor eigen gewin noch voor dat van derden.

De gegevens mogen voor niets anders worden gebruikt dan waarvoor ze werden meegedeeld. De gegevens dienen op eenvoudig verzoek aan FUSIREF terug te worden bezorgd, bij gebreke waaraan een forfaitaire schadevergoeding van 500 euro per dag vertraging verschuldigd is.

De leverancier waarborgt FUSIREF dat de industriële/intellectuele eigendomsrechten of exclusieve gebruiksrechten die aan derden toebehoren niet geschonden worden door de verkoop/het gebruik van de geleverde goederen en diensten. De prijs is inclusief het gebruiksrecht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ten behoeve van FUSIREF en diens klanten.

VIII. FACTURATIE - BETALING

Facturen moeten binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de volledige uitvoering van de bestelling bij FUSIREF toekomen. Ze moeten gericht worden aan de boekhouding op het facturatieadres dat op de bestelbon vermeld staat.

Facturen dienen melding te maken van het referentienummer van de bestelbon van FUSIREF (één bestelling per factuur) en moeten vergezeld zijn van een kopie van de bestelbon alsmede van de leverings- of prestatiebon.

Voor opeenvolgende leveringen of prestaties die aanleiding geven tot gedeeltelijke facturatie, zal elke factuur verplicht het initiële totale bedrag van de leveringen vermelden waarvan het totaal van de reeds gefactureerde delen in mindering wordt gebracht, zodat op die manier het bedrag van de nieuwe factuur verantwoord wordt.

Behoudens andersluidende bepaling op de bestelbon van FUSIREF zijn de facturen betaalbaar op 60 dagen, te rekenen vanaf het einde van de maand van de factuurdatum en dit uitsluitend per bankoverschrijving, voor zover de leverancier zijn contractuele verplichtingen is nagekomen.

In geval van niet-naleving door de leverancier van één van zijn verplichtingen, heeft FUSIREF het recht het geheel van zijn schulden en vorderingen ten aanzien van de leverancier te beschouwen als één enkele verbintenis.

De betaling van een factuur mag niet beschouwd worden als aanvaarding, inontvangstneming of als een afstand van rechten die FUSIREF zou kunnen laten gelden.

IX. WAARBORG

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties, met name op het vlak van verborgen gebreken en de tienjarige garantie, waarborgt de leverancier de geleverde goederen en diensten gedurende een periode van 24 maanden te rekenen vanaf de aanvaarding of de definitieve inontvangstneming en dit tegen elk gebrek, ongeacht de oorzaak ervan.

Tijdens deze periode is de leverancier ertoe gehouden om zo snel als mogelijk tussen te komen om elk defect element te vervangen en/of ervoor te zorgen dat het geleverde goed beantwoordt aan de contractueel bedongen gebruikskenmerken- en prestaties. Deze tussenkomst geschiedt op kosten van de leverancier, met inbegrip van de transportkost, de arbeidskost en de kost van het op punt stellen.

Elke hersteld of vervangen stuk maakt het voorwerp uit van een nieuwe garantie van 24 maanden. Indien het vervangen stuk doorslaggevend is voor de goede functionering van het geheel, zal het geheel het voorwerp uitmaken van een nieuwe garantieperiode van 24 maanden.

X. AANSPRAKELIJKHEID - VERVANGING- OVERMACHT

Enkel de leverancier is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling binnen de overeengekomen termijnen. Het betreft een resultaatsverbintenis.

Wanneer de bestelling de installatie, montage, inwerkingstelling of andere prestaties bevat, zal de uitvoering ervan integraal op risico van de leverancier plaatsvinden, zelfs in het geval dat deze laatste, na akkoord van FUSIREF, de uitvoering van de prestaties aan derden heeft toevertrouwd.

De leverancier zal FUSIREF vergoeden voor elke materiële of immateriële, directe of indirecte schade, met inbegrip van een geldelijk verlies ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling na niet uitvoering of slechte uitvoering van een of meerdere verplichtingen die het voorwerp uitmaken van de bestelling of van eender welke andere fout of nalatigheid. Dit houdt onder andere in dat de leverancier FUSIREF vrijwaart voor alle aansprakelijkheidsvorderingen door een klant van FUSIREF of een andere derde omwille van de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de bestelling door de leverancier of omwille van diens handelingen of die van de personen waarvoor hij instaat.

De leverancier zal het bewijs voorleggen dat hij op eigen kosten een verzekering aanging die de gevolgen dekt die voor FUSIREF zouden kunnen optreden ten gevolge van diens handelingen, onzorgvuldigheden of nalatigheden.

Zonder afbreuk aan wat voorafgaat, zal FUSIREF gebruik kunnen maken van de mogelijkheid in vervanging te voorzien en bijgevolg maatregelen te nemen van ambtswege van zodra de leverancier binnen de 5 werkdagen geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning die hem verstuurd werd om zijn contractuele verplichtingen na te komen en waarmee FUSIREF kennis geeft van zijn beslissing om tot maatregelen van ambtswege over te gaan. Deze werken zullen uitgevoerd worden voor risico van de leverancier en zullen te zijne laste blijven evenals alle andere nadelen die voortvloeien uit deze tekortkomingen. Alle geleverde materiaal mag in werking worden gezet door een andere leverancier.

Bij betwisting van de maatregelen van ambtswege of van het bestaan van de ingeroepen tekortkomingen ten laste van de leverancier, zal FUSIREF een deskundige aanstellen belast met de volledige schatting van de schade en aansprakelijkheid, wiens besluit opgelegd zal worden aan partijen.

Geen van de partijen mag de aansprakelijkheid van de andere partij inroepen indien de uitvoering van één van hun verbintenissen vertraagd of verhinderd is omwille van overmacht.

De partij die één van de omstandigheden hierboven aangegeven inroept moet de andere partij onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dit ten laatste binnen de 3 werkdagen na vaststelling van zowel het optreden als de stopzetting van de omstandigheid.

Indien de overmachtssituatie langer dan 15 kalenderdagen duurt, heeft FUSIREF het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat de leverancier hiervoor een schadevergoeding kan vorderen.

Een staking bij de leverancier en/of zijn onderaannemers en/of zijn leveranciers wordt niet beschouwd als overmacht.

De leverancier kan overmacht en/of andere onvoorzienbare omstandigheden slechts inroepen voor zover FUSIREF deze omstandigheden eveneens kan inroepen tegenover zijn klanten.

XI. OVERDRACHT – UITBESTEDING

De leverancier mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de bestelling, noch geheel of gedeeltelijk, overdragen of uitbesteden, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van FUSIREF, en dit op straffe van ontbinding van de overeenkomst.

In geval van uitbesteding die uitdrukkelijk door FUSIREF is toegelaten, waarborgt de leverancier FUSIREF dat deze toegelaten onderaannemers hun fiscale, sociale en loonverplichtingen naleven.

De leverancier zal FUSIREF vergoeden voor kosten, verlies, boetes en in het algemeen elke uitgave die ze heeft opgelopen ingevolge het niet naleven van deze sociale en/of fiscale en/of loonverplichtingen door de leverancier en/of door één van zijn onderaannemer(s). FUSIREF mag deze bedragen compenseren met de facturen uitgesteld door de leverancier.

XII. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

FUSIREF heeft de mogelijkheid een einde te maken aan haar bestelling wanneer buitengewone omstandigheden het blijvend onmogelijk maken om professioneel met de leverancier samen te werken. Volgende omstandigheden dienen beschouwd te worden als buitengewone omstandigheden die een vervroegde beëindiging, zonder opzeg of schadevergoeding rechtvaardigen :

  • Faillissement;
  • Verzoek tot betalingsuitstel of in toepassing van de wet continuïteit ondernemingen of een gelijkaardige procedure;
  • Liquidatie of insolventie;
  • Uitvoerend beslag op het vermogen van de leverancier of indien deze laatste de intentie uit om het faillissement aan te vragen, een uitstel van betaling te vragen of zulke procedure op te starten.
  • De niet naleving door de leverancier van zijn fiscale, sociale en/of loonverplichtingen.

XIII. VERWIJZING

De leverancier mag het logo of de naam van FUSIREF niet vermelden op zijn internet site.

XIV. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing en beheerst de contractuele relaties, hierin inbegrepen huidige algemene voorwaarden, waarin FUSIREF tussenkomt, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten in Wenen op 11 april 1980.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van FUSIREF gevestigd is zijn bevoegd ingeval van betwisting m.b.t. de totstandkoming, de geldige uitvoering, de interpretatie, de beëindiging van de contractuele relatie, en dit zelfs bij een vordering tot vrijwaring of indien er meerdere verweerders zijn.