Fusiref Refractories

Algemene Verkoop-/Dienstverleningsvoorwaarden

Versie 2019

FUSIREF REFRACTORIES

Artikel 1

Fusiref Refractories, hierna "FUSIREF" genoemd, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 7321 Bernissart, rue de l'Industrie 1 A, ingeschreven bij de KBO onder nr. BE 432.636.628.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties en bestellingen van goederen en/of diensten en werken die bij FUSIREF worden geplaatst.

De toepassing van deze algemene voorwaarden is een bepalende voorwaarde voor de toestemming van FUSIREF. Bijgevolg impliceert elke zakelijke relatie de volledige naleving van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle clausules of voorwaarden die vermeld staan op brieven en documenten van de klant, zowel voor als na deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke toestemming van FUSIREF. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden die door FUSIREF wordt toegestaan, maakt de overige bepalingen niet ongeldig.

Deze algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld in de offerte die aan de klant wordt toegezonden, in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden van FUSIREF, vormen een contractueel geheel, vullen elkaar aan en vormen de volledige contractuele relatie.

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft deze nietigheid geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van de algemene voorwaarden, is de Franstalige versie rechtsgeldig.

Artikel 2

Indien de offertes van FUSIREF niet binnen de 15 kalenderdagen na afgifte worden geaccepteerd, zijn de offertes van FUSIREF niet meer bindend voor FUSIREF.

De documenten waarop de offerte betrekking heeft, zijn strikt vertrouwelijk. Ze mogen niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd en mogen niet worden gebruikt ten nadele van de auteur, die eigenaar ervan blijft.

Artikel 3

Geen enkele bestelling, voor welk doel dan ook, wordt aanvaard indien deze niet wordt gevolgd door een bestelbon van de klant die door FUSIREF is goedgekeurd en ondertekend door de personen die gemachtigd zijn om deze laatste te verbinden.


Artikel 4

Om geldig te zijn, moeten de mededelingen van de klant met betrekking tot de uitvoering van de bestelling schriftelijk worden gedaan.

Artikel 5

Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is overeengekomen, of het nu gaat om werkzaamheden die door FUSIREF of voor haar rekening, ter plaatse of in de werkplaats worden uitgevoerd, geeft elke wijziging in de lonen, de sociale lasten, de prijs van materialen of het vervoer daarvan, alsmede elke nieuwe belastingheffing, opgelegd op grond van enige wettelijke bepaling in ruime zin, aanleiding tot een lagere of hogere opgave overeenkomstig de onderstaande herzieningsclausule:

De herziening wordt toegepast op elke betalingsschijf en de te betalen bedragen worden bepaald door de volgende formule toe te passen op het bedrag van elke betalingsschijf of elk voortgangsverslag over de werkzaamheden zelf, dat op basis van de overeenkomst wordt opgesteld:

De termen s/S en i/I zijn de indexen voor de prijsaanpassing van de door de FOD Economie gepubliceerde index.

De S- en I-waarden worden bepaald op de datum van de door FUSIREF aanvaarde bestelling.

De waarden s en i worden bepaald op de laatste dag van de maand waarin de diensten worden gefactureerd.

Artikel 6

FUSIREF zal zijn verplichtingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, naar beste vermogen en volgens de regels van de kunst uitvoeren, met inachtneming van de instructies van de klant en met inachtneming van de termijnen.

Artikel 7

De overdracht van de risico's vindt plaats vanaf de datum waarop de goederen/materialen aan de klant ter beschikking worden gesteld. De goederen/materialen blijven echter eigendom van FUSIREF tot de volledige betaling van de prijs is ontvangen.

Artikel 8

FUSIREF biedt een waarborg voor de prestaties voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van ontvangst.

In geval van levering van goederen door FUSIREF dienen klachten over het gewicht of het aantal stuks, afmetingen en vormen van de materialen/goederen zowel bij FUSIREF als bij de oorspronkelijke verkoper schriftelijk te worden ingediend, uiterlijk binnen 15 dagen nadat de klant de stukken in ontvangst heeft genomen.

Vorderingen met betrekking tot de fysische eigenschappen en de chemische samenstelling van de materialen/goederen moeten binnen 4 weken na inbezitneming en vóór elk gebruik van de materialen/goederen worden ingediend.

FUSIREF verbindt zich ertoe om, naar eigen keuze, elk materiaal of materiaal met verborgen gebreken te vervangen of te herstellen, op voorwaarde dat dit naar behoren wordt bewezen en bevestigd door de oorspronkelijke verkoper en dat het niet het gevolg is van overmacht of enige andere onvoorziene oorzaak, een tussenkomst van de klant, zijn werknemers, agenten, onderaannemers of welke derde dan ook.

Deze garantie is exclusief de kosten van detectie, preventieve inspectie, verwijdering en herplaatsing van defecte materialen/goederen.

De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte goederen/materialen die franco en in goede staat worden geretourneerd volgens de instructies van FUSIREF.

Indien het geleverde defecte materiaal/goed een element is dat niet kan worden gescheiden van de andere onderdelen van een eenheid, is de garantie beperkt tot de vervanging van de defecte materialen/goederen waarvan het defecte karakter is erkend.

De garantie is beperkt tot verborgen gebreken die binnen een jaar na plaatsing aan het licht zijn gebracht. De plaatsing wordt onomkeerbaar geacht plaats te vinden 30 dagen na terbeschikkingstelling van de materialen/goederen in de installaties van FUSIREF indien de levering in België heeft plaatsgevonden en 45 dagen indien de levering in het buitenland heeft plaatsgevonden.

FUSIREF neemt geen andere garantieverplichtingen op zich dan de hierboven genoemde.

Artikel 9

Indien de klant - of zijn vertegenwoordiger, of zijn architect - ondanks schriftelijke en gemotiveerde voorbehouden van FUSIREF - een materiaal van een bepaalde kwaliteit of herkomst of een bepaald type of een bepaald uitvoeringsprocedé oplegt, wijst FUSIREF elke aansprakelijkheid van de hand voor gebreken of defecten die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de keuze van dit materiaal of dit procedé.

Evenzo kan FUSIREF, indien de klant een ontwerpbureau of een speciaal of ander technisch ingenieur oplegt, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor een fout in het ontwerp of een eventuele overschrijding van de oorspronkelijk voorziene hoeveelheden, zelfs indien de vergoeding van het ontwerpbureau of de ingenieur contractueel aan FUSIREF wordt aangerekend.

Artikel 10

De opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van derden - en in het bijzonder de buren - voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden.

Bovendien is FUSIREF enkel aansprakelijk voor zijn grove nalatigheid en zijn eigen bedrog. FUSIREF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bedrog gepleegd door een uitvoerend agent.

Onverminderd het voorgaande is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van FUSIREF beperkt tot directe, voorzienbare schade, met uitsluiting van indirecte, immateriële schade, zoals bijkomende kosten, productieverlies en/of winstderving, verlies van gegevens en gevolgschade, en is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van FUSIREF wordt gedekt en daadwerkelijk wordt betaald - en bij gebrek aan tussenkomst van de verzekeraar, tot het bedrag van de bestelling - in overeenstemming met zijn beroepsaansprakelijkheidspolis.

Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de tegenpartij indien de nakoming van de verplichtingen van de ene partij wordt vertraagd of verhinderd door overmacht, toevallige gebeurtenissen of externe oorzaken zoals in het bijzonder: natuurrampen, stakingen, sociale conflicten, staat van oorlog, gebrek aan bevoorrading van grondstoffen, enz.

De partij die zich beroept op één van de hierboven genoemde omstandigheden dient de tegenpartij binnen een termijn van maximaal vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen van het optreden en de beëindiging ervan.

Het optreden van één van deze oorzaken ontslaat zowel FUSIREF als de klant van aansprakelijkheid.

De tijdelijke opschorting van de werkzaamheden wegens overmacht/toevallige oorzaak/externe oorzaak heeft automatisch en zonder schadevergoeding tot gevolg dat de aanvankelijk geplande uitvoeringstermijn wordt verlengd met de duur van de opschorting, vermeerderd met de tijd die nodig is om de site opnieuw op te starten.

FUSIREF kan zich beroepen op aan de klant toe te rekenen feiten die hem een vertraging en/of nadeel zouden berokkenen, teneinde, indien nodig, de verlenging van de uitvoeringstermijnen, de herziening of beëindiging van de overeenkomst en/of een schadevergoeding te verkrijgen.

Indien de klant zelf of een derde verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle of een deel van de geplande werkzaamheden, verbindt hij zich ertoe alle kosten, alle werkzaamheden en gederfde winst te vergoeden aan FUSIREF.

Artikel 11

De werken worden opgeleverd zodra ze zijn voltooid, in aanwezigheid van FUSIREF. De oplevering impliceert de goedkeuring van het geleverde werk door de klant en sluit elk verhaal van zijn kant voor zichtbare gebreken uit.

Indien de opdrachtgever zijn klachten niet binnen 15 kalenderdagen na beëindiging van de werkzaamheden verzendt, is de oplevering definitief verworven.

De datum van oplevering is het beginpunt van de garantieperiode.

Artikel 12

Betaling gebeurt via voorschotten die binnen 30 dagen na factuurdatum verschuldigd zijn. Het bedrag van de voorschotten wordt vastgesteld in verhouding tot de voortgang van het werk en de waarde van de verworven of gebruikte materialen.

De slotfactuur is betaalbaar binnen 30 dagen na de datum van uitgifte.

Facturen worden geacht onherroepelijk door de klant te zijn aanvaard, tenzij binnen 15 kalenderdagen na de datum van uitgifte opmerkingen worden geformuleerd.

Elke vertraging in de betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg hebben dat een jaarlijkse rente van 10% wordt aangerekend.

Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het bedrag van de vordering verschuldigd, onverminderd het recht van FUSIREF op bijkomende schadevergoeding voor de werkelijk geleden schade.

Indien de klant de voorschotten en de slotfactuur niet binnen de 30 dagen na het verzoek tot betaling betaalt, behoudt FUSIREF zich bovendien het recht voor om de werkzaamheden te staken met een eenvoudige aangetekende brief aan de klant en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, onverminderd alle rechten en vorderingen.

FUSIREF is eveneens gerechtigd de garantie op te schorten zolang de klant in gebreke blijft.

Indien na het plaatsen van de bestelling en tot de volledige betaling van de prijs blijkt dat de kredietwaardigheid van de klant twijfelachtig is of wanneer de kredietwaardigheid verslechtert, en in het bijzonder in geval van een verzoek om verlenging van de betalingstermijn voor een wisselprotest, beslaglegging op het volledige of een deel van het vermogen van de klant op initiatief van een schuldeiser, laattijdige betaling van sociale of fiscale bijdragen, personeelsschulden, een collectieve reorganisatie/liquidatieprocedure, en een eventuele bijstandssituatie of gelijkaardige situatie, behoudt FUSIREF zich het recht voor om garanties van de klant te eisen om de aangegane verbintenissen voort te zetten. Weigering om hieraan binnen de 15 kalenderdagen na de datum van verzending van het verzoek per aangetekende brief te voldoen, geeft FUSIREF het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op kosten van de klant.

Evenzo vormt de niet-betaling van elke factuur die verschuldigd is na het verstrijken van een termijn van 30 kalenderdagen na de datum van de ingebrekestelling door FUSIREF, een uitdrukkelijke opzeggingsclausule die het mogelijk maakt de overeenkomst eenzijdig, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen op kosten van de klant.

Het indienen van een klacht laat de klant niet toe de betaling van de verschuldigde bedragen uit te stellen en geeft hem geen recht op betaling van enige schadevergoeding te zijnen gunste, laat staan op compensatie.

Indien het bouwwerk de onverdeelde eigendom is van meerdere personen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen.

In geval van niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen, heeft FUSIREF het recht om al zijn schulden en eventuele vorderingen op de leverancier als één enkele contractuele verplichting te beschouwen.

Artikel 13

De plannen, tekeningen, modellen en alle gegevens en documenten die door FUSIREF zijn opgesteld en/of ingediend, blijven eigendom van FUSIREF of de auteur ervan. Hetzelfde geldt voor alle goederen en diensten die op basis van bestellingen van FUSIREF worden geleverd.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en de klant verbindt zich ertoe om, zowel tijdens als na afloop van de contractuele relatie, geen vertrouwelijke informatie, van welke aard dan ook, verzameld bij FUSIREF, de met FUSIREF verbonden ondernemingen en hun handelspartners, bekend te maken, te gebruiken, te reproduceren ten voordele van de klant of ten voordele van derden, en vice versa.

Er mag geen ander gebruik van worden gemaakt dan dat waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Deze gegevens moeten op eenvoudig verzoek aan FUSIREF worden teruggestuurd, bij gebreke waarvan een forfaitaire schadevergoeding van 500 euro per dag vertraging verschuldigd is.

Artikel 14

FUSIREF heeft het recht om de contractuele relaties te beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden het definitief onmogelijk maken om professioneel samen te werken met de klant, met dien verstande dat met name de volgende omstandigheden moeten worden beschouwd als uitzonderlijke omstandigheden die een voortijdige beëindiging rechtvaardigen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding:

  • Faillissement;

  • Het verzoek om uitstel van betaling of in toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen of een soortgelijke procedure;

  • Vereffening of insolventie;

  • Het uitvoerend beslag op de activa van de klant, of indien deze het loutere voornemen uitspreekt om de boeken neer te leggen, een surseance van betaling aan te vragen of een dergelijke procedure in te leiden;

  • Het niet-nakomen door de klant van zijn fiscale, sociale en/of loonverplichtingen. 

Artikel 15

FUSIREF mag het logo of de naam van de klant vermelden op zijn website en in het algemeen op elke drager.

Artikel 16

FUSIREF garandeert dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alleen zullen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17

Het Belgisch recht is van toepassing en beheerst de contractuele relaties, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, waarin FUSIREF actief is, met uitzondering van de aanvullende regels van de DIP en in het bijzonder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten in Wenen op 11 april 1980.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van FUSIREF gevestigd is, zijn als enige bevoegd in geval van een geschil met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van de contractuele relatie, zelfs in geval van een garantievordering of van meerdere verweerders.